TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

2021 YILI BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

        

       BİRİMİNİZ HAKKINDA BİLGİLER

 

 

İletişim Bilgileri:

           

             Adı-Soyadı: Serkan AYDIN

 

             Unvanı:        Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanı

           

             Telefon:       02822501601

 

             E-Posta:        saydin@nku.edu.tr

 

 

 

 

Biriminiz Tarihsel Gelişim Süreci:

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı ve 47 nci maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi ile 03/02/1984 tarih ve 18311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Tesisleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde faaliyete başlamıştır.

 

 

 

 

                 

 

  

   ÖZET: (Birim iç değerlendirme raporunuzu hazırlama sürecine ilişkin genel değerlendirmelere yer verilecektir.)

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 Misyon ve Vizyon:

 

Misyon: Hizmet verdiğimiz kesimin bütünü için; çağdaş yöntemler kullanılarak yeterli ve kaliteli bir biçimde, beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetini en iyi şekilde sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

        

 Vizyon: Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda, yasalarla belirlenen görevlerimiz ve hizmet yelpazemiz çerçevesinde, tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve çalışana yönelik kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, tüm zorlukları başaran, dünya standartlarında kabul edilen değerleri yakalayarak üzerine çıkan bir başkanlık olmaktır.

 

 

 

  

 

 

 

 

 TEMEL DEĞERLER

    

İnsani Değerler

 

Entelektüel Değerler

❖ Açık Fikirlilik

❖ Etik Değerlere Bağlılık

❖ Toplumsal ve Milli Değerlere Bağlılık

❖ Eleştirel Düşünme ve Eleştiriye Açıklık

❖ Birlikte Çalışma Bilinci

❖ Tarafsızlık

❖ Saygı, Hoşgörü ve Sevgi

❖ Gelişime Açıklık

❖ Güvenilirlik/ Sorumluluk

❖ Kalite Bilinci

❖ Çevreye Duyarlılık

❖ Liyakate Değer Verme

❖ Adillik/ Şeffaflık

❖ Demokratik Değerlere Saygılı

Alana İlişkin Değerler

❖ Alanına Hâkimiyet

 

❖ Sürekli Kendini Geliştirme Çabasında Olmak

 

❖ Kaynakları Etkin Kullanmak

 

❖ Kalite ve Verimlilik

 

❖ Eğitim Öğretim ve Araştırmada Yeterlilik

 

❖ Hesap Verebilirlik

 

❖ Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇLAR                                                                                                   

 

 

HEDEFLER

 Amaç 1: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirmek

Hedef 1.1: Öğretim elemanlarının niteliğini ve niceliğini arttırmak

Hedef 1.2: Öğrencilerin sosyal, bilimsel ve kültürel gelişimlerini arttırmak

Hedef 1.3: Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ön lisans, lisans ve lisansüstü yeni birim kurmak ve kurulan birimlerin fiziki olanaklarını tamamlamak

Hedef 1.4: Lisans ve lisansüstü program sayısını ve lisansüstü programa kabul edilen öğrenci niteliğini arttırmak

Hedef 1.5: Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak

Hedef 1.6: Akredite eğitim programlarının sayısını arttırmak

Hedef 1.7: Öğrencilerin eğitim alanlarının fiziki ve eğitsel imkanlarını iyileştirmek

Amaç 2: Bilimsel Çalışmaların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak

Hedef 2.1: Öğretim elemanı başına düşen indeksli dergilerdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısını arttırmak

Hedef 2.2: Ulusal ve uluslararası proje sayısını arttırmak

Hedef 2.3: Merkezi laboratuvardan daha çok kullanıcının yararlanmasını sağlamak

Hedef 2.4: Üniversite içi bilimsel etkinliklerin sayısını ve üniversite dışı bilimsel etkinliklere katılım desteğini arttırmak

Hedef 2.5: Üniversitemiz bilimsel dergilerinin sayısını ve kalitesini arttırmak

 

Amaç 3: Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Anlayışıyla Hizmet Üretmek

Hedef 3.1: Üniversite sanayi iş birliğini geliştirerek katma değer yaratmak

Hedef 3.2: Üniversitemizin TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite indeksindeki mevcut yerini üst basamaklara taşımak

Hedef 3.3: Üniversitemizin yer aldığı fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamına giren faaliyetleri arttırmak

Hedef 3.4: Üniversite bünyesinde girişimciliği özendirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek

Amaç 4: Ülkenin ve Bölgenin İhtiyaçları Doğrultusunda Toplumsal Katkı Yaratmaya Yönelik Hizmetleri Arttırmak

Hedef 4.1: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin koşullarını iyileştirmek ve geliştirmek

Hedef 4.2: İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak faaliyetleri arttırmak

Amaç 5: Üniversitemiz Bünyesindeki Tüm Birimlerde “Kalite Odaklı” Anlayışla Hizmet Üretmek

Hedef 5.1: Üniversitemizde kalite odaklı bir sistem oluşturmak

Hedef 5.2: Üniversitemizde dijital dönüşümü tamamlamak

Hedef 5.3: Kurumsal aidiyeti geliştirmek

 

          *Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planında yer alan ve ESAS’ta biriminizle ilişkilendirilen performans göstergelerinin bağlı

            olduğu amaç ve hedefler tabloda bırakılmalıdır.

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

Biriminizde kurumsal dönüşümü sağlayacak yönetim modeli bulunmakta mıdır? Liderlik yaklaşımları uygulanmakta mıdır? İç kalite güvence mekanizmaları oluşturulmuş mu ve kalite güvence sistemi içselleştirilmiş midir?

Kurumun yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir.

 Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 3

 

 

1

2

3

4

5

 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

 

Kurumdaki yönetim modeli ve idari yapı (yasal düzenlemeler

çerçevesinde kurumsal yaklaşım, gelenekler, tercihler); karar

verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; kurulların çok

sesliliği ve bağımsız hareket kabiliyeti, paydaşların temsil

edilmesi;   öngörülen                 yönetim                 modeli                 ile                 gerçekleşmenin

karşılaştırılması, modelin kurumsallığı ve sürekliliği yerleşmiş ve

benimsenmiştir. Vakıf yükseköğretim kurumlarında mütevelli

heyet, devlet yükseköğretim kurumlarında rektör yardımcıları ve

danışmanlarının   (üst                           yönetimin)                           çalışma                       tarzı,                           yetki                           ve

sorumlulukları, kurumun akademik camiasıyla iletişimi; üst

yönetim tarzının hedeflenen kurum kimliği ile uyumu yerleşmiş

ve benimsenmiştir. Organizasyon şeması ve bağlı olma/rapor

verme ilişkileri; görev tanımları, iş akış süreçleri vardır ve gerçeği

yansıtmaktadır;                           ayrıca                           bunlar                           yayımlanmış              ve                           işleyişin

paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır.

Kurumun misyonuyla

uyumlu ve stratejik

hedeflerini

gerçekleştirmeyi

sağlayacak bir

yönetim modeli ve

organizasyonel

yapılanması

bulunmamaktadır.

Kurumun misyon

ve stratejik

hedeflerine

ulaşmasını

güvence altına alan

ve süreçleriyle

uyumlu yönetim

modeli ve idari

yapılanması

belirlenmiştir.

Kurumun yönetim

modeli ve

organizasyonel

yapılanması birim

ve alanların genelini

kapsayacak şekilde

faaliyet

göstermektedir.

Kurumun yönetim

ve organizasyonel

yapılanmasına

ilişkin uygulamaları

izlenmekte ve

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Yönetişim modeli ve organizasyon şeması
 • Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar
 • Yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

  Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 

A.1. Liderlik ve Kalite

1

2

3

4

5

 

A.1.2. Liderlik

 

Kurumda   rektörün   ve  süreç  liderlerinin                                   yükseköğretim

ekosistemindeki değişim, belirsizlik ve karmaşıklığı dikkate

alan bir kalite güvencesi sistemi ve kültürü oluşturma

konusunda sahipliği ve motivasyonu yüksektir. Bu süreçler

çevik bir liderlik yaklaşımıyla yönetilmektedir.

Birimlerde   liderlik                    anlayışı                    ve                    koordinasyon            kültürü

yerleşmiştir.                      Liderler                      kurumun                      değerleri                    ve                      hedefleri

doğrultusunda stratejilerinin yanı sıra; yetki paylaşımını,

ilişkileri, zamanı, kurumsal motivasyon ve stresi de etkin ve

dengeli biçimde yönetmektedir.

Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir

iletişim ağı oluşturulmuştur.

Liderlik    süreçleri                ve                kalite                güvencesi                kültürünün

içselleştirilmesi sürekli değerlendirilmektedir.

Kurumda kalite

güvencesi sisteminin

yönetilmesi ve kalite

kültürünün

içselleştirilmesini

destekleyen etkin bir

liderlik yaklaşımı

bulunmamaktadır.

Kurumda liderlerin

kalite güvencesi

sisteminin

yönetimi ve

kültürünün

içselleştirilmesi

konusunda

sahipliği ve

motivasyonu

bulunmaktadır.

Kurumun geneline

yayılmış, kalite

güvencesi sistemi

ve kültürünün

gelişimini

destekleyen etkin

liderlik

uygulamaları

bulunmaktadır.

Liderlik uygulamaları ve

bu uygulamaların kalite

güvencesi sistemi ve

kültürünün gelişimine

katkısı izlenmekte ve

bağlı iyileştirmeler

gerçekleştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Kalite güvencesi kültürünü geliştirmek üzere yapılan planlamalar ve uygulamalar
 • Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, elde edilen izleme sonuçları ve bağlı iyileştirmeler
 • Kurumdaki kalite kültürünün gelişimini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, elde edilen izleme sonuçları ve bağlı iyileştirmeler
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 

A.1. Liderlik ve Kalite

1

2

3

4

5

 

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

 

Yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel

eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate

alarak kurumun geleceğe hazır olmasını sağlayan çevik

yönetim yetkinliği vardır. Geleceğe uyum için amaç, misyon ve

hedefler doğrultusunda kurumu dönüştürmek üzere değişim

yönetimi, kıyaslama, yenilik yönetimi gibi yaklaşımları kullanır

ve kurumsal özgünlüğü güçlendirir.

Kurumda değişim

yönetimi

bulunmamaktadır.

Kurumda değişim

ihtiyacı

belirlenmiştir.

Kurumda değişim

yönetimi yaklaşımı

kurumun geneline

yayılmış ve

bütüncül olarak

yürütülmektedir.

Amaç, misyon ve

hedefler

doğrultusunda

gerçekleştirilen

değişim yönetimi

uygulamaları

izlenmekte ve

önlemler

alınmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Değişim yönetim modeli
 • Değişim planları, yol haritaları
 • Çevre analizi raporu
 • Gelecek senaryoları
 • Kıyaslama raporları
 • Yenilik yönetim sistemi
 • Değişim ekipleri belgeleri
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

             yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 

A.1. Liderlik ve Kalite

1

2

3

4

5

 

 

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

 

PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde hangi işlem,

süreç, mekanizmaların devreye gireceği planlanmış, akış şemaları

belirlidir. Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır. Gerçekleşen

uygulamalar değerlendirilmektedir.

Takvim yılı temelinde tasarlanmayan diğer kalite döngülerinin ise

tüm katmanları içerdiği kanıtları ile belirtilmiştir, gerçekleşen

uygulamalar değerlendirilmektedir.

Kuruma ait kalite güvencesi rehberi gibi, politika ayrıntılarının yer aldığı erişilebilen ve güncellenen bir doküman bulunmaktadır.

Kurumun

tanımlanmış bir iç

kalite güvencesi

sistemi

bulunmamaktadır.

Kurumun iç kalite

güvencesi süreç ve

mekanizmaları

tanımlanmıştır.

İç kalite güvencesi

sistemi kurumun

geneline yayılmış,

şeffaf ve bütüncül

olarak

yürütülmektedir.

İç kalite güvencesi

sistemi

mekanizmaları

izlenmekte ve ilgili

paydaşlarla birlikte

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

Örnek Kanıtlar

 • Kalite güvencesi rehberi gibi tanımlı süreç belgeleri
 • İş akış şemaları, takvim, görev ve sorumluluklar ve paydaşların rollerini gösteren kanıtlar
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Geri bildirim yöntemleri
 • Paydaş katılımına ilişkin belgeler
 • Yıllık izleme ve iyileştirme raporları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 2

                                                                                                                                                                 

A.1. Liderlik ve Kalite

1

2

3

4

5

 

 

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

 

Kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak benimsenmiştir, hangi

kanalların nasıl kullanılacağı tasarlanmıştır, erişilebilir olarak ilan

edilmiştir ve tüm bilgilendirme adımları sistematik olarak

atılmaktadır. Kurum web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca

erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için gerekli

mekanizma mevcuttur. Kurumsal özerklik ile hesap verebilirlik

kavramlarının birbirini tamamladığına ilişkin bulgular mevcuttur.

İçe ve dışa hesap verme yöntemleri kurgulanmıştır ve

uygulanmaktadır. Sistematiktir, ilan edilen takvim çerçevesinde

gerçekleştirilir, sorumluları nettir. Alınan geri beslemeler ile

etkinliği               değerlendirilmektedir.    Kurumun               bölgesindeki               dış

paydaşları, ilişkili olduğu yerel yönetimler, diğer üniversiteler,

kamu kurumu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve yerel halk ile ilişkileri değerlendirilmektedir.

Kurumda kamuoyunu

bilgilendirmek ve

hesap verebilirliği

gerçekleştirmek üzere

mekanizmalar

bulunmamaktadır.

Kurumda şeffaflık

ve hesap

verebilirlik ilkeleri

doğrultusunda

kamuoyunu

bilgilendirmek

üzere tanımlı

süreçler

bulunmaktadır.

Kurum tanımlı

süreçleri

doğrultusunda

kamuoyunu

bilgilendirme ve

hesap verebilirlik

mekanizmalarını

işletmektedir.

Kurumun

kamuoyunu

bilgilendirme ve

hesap verebilirlik

mekanizmaları

izlenmekte ve

paydaş görüşleri

doğrultusunda

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve yöntemler
 • Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe ilişkin uygulama örnekleri
 • İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlikle ilgili memnuniyeti ve geri bildirimleri
 • Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

 

Biriminizce, vizyon, misyon ve amaçlarınızı gerçekleştirmek üzere politikalar doğrultusunuda oluşturulan stratejik amaçlar ve hedefler planlanarak uygulanmakta mıdır? Performans yönetimi kapsamında sonuçlar izlenerek mi değerlendirilmektedir? Yapılan değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılmakta mıdır?

Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 

 

1

2

3

4

5

 

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

 

 

Misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmıştır, kurum çalışanlarınca

bilinir ve paylaşılır. Kuruma özeldir, sürdürülebilir bir gelecek

yaratmak için yol göstericidir.

  Kalite güvencesi politikası vardır, paydaşların görüşü alınarak

hazırlanmıştır. Politika kurum çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır.

Politika belgesi yalın, somut, gerçekçidir. Sürdürülebilir kalite

güvencesi sistemini ana hatlarıyla tarif etmektedir. Kalite

güvencesinin yönetim şekli, yapılanması, temel mekanizmaları,

merkezi kurgu ve birimlere erişimi açıklanmıştır.

 Aynı şekilde eğitim ve öğretim (uzaktan eğitimi de kapsayacak

şekilde), araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim

sistemi ve uluslararasılaşma politikaları vardır ve kalite

güvencesi politikası için sayılan özellikleri taşır. Bu politika

ifadelerinin somut sonuçları, uygulamalara yansıyan etkileri

vardır; örnekleri sunulabilir.

Kurumda

tanımlanmış

misyon, vizyon ve

politikalar

bulunmamaktadır.

Kurumun

tanımlanmış ve

kuruma özgü

misyon, vizyon ve

politikaları

bulunmaktadır.

Kurumun genelinde

misyon, vizyon ve

politikalarla uyumlu

uygulamalar

bulunmaktadır.

Misyon, vizyon ve

politikalar

doğrultusunda

gerçekleştirilen

uygulamalar

izlenmekte ve

paydaşlarla birlikte

değerlendirilerek

önlemler

alınmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Misyon ve vizyon
 • Politika belgeleri (Eğitim ve öğretim politika belgesi uzaktan eğitimi de içermelidir)
 • Politika belgelerinin ilgili paydaş katılımıyla hazırlandığını kanıtlayan belgeler
 • Politika belgelerinde bütüncül ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama örnekleri (Eğitim programlarında araştırma vurgusu, araştırma süreçlerinde topluma hizmet vurgusu, uzaktan eğitim vurgusu)
 • Politikaların izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

  Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

1

2

3

4

5

 

 

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

 

Stratejik Plan kültürü ve geleneği vardır, mevcut dönemi

kapsayan, kısa/orta uzun vadeli amaçlar, hedefler, alt

hedefler,       eylemler                     ve                     bunların                     zamanlaması,

önceliklendirilmesi,                                     sorumluları,                                     mali                                     kaynakları

bulunmaktadır, tüm paydaşların görüşü alınarak (özellikle

stratejik paydaşlar) hazırlanmıştır. Mevcut stratejik plan

hazırlanırken bir öncekinin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmış

ve kullanılmıştır; yıllık gerçekleşme takip edilerek ilgili

kurullarda tartışılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır.

 

* Vakıf yükseköğretim kurumları için stratejik amaç ve

hedefleri ile performans göstergelerinin tanımlandığı

dökumandır.

Kurumun stratejik

planı

bulunmamaktadır.

Kurumun ilan

edilmiş bir stratejik

planı bulunmaktadır.

Kurumun bütünsel,

tüm birimleri

tarafından

benimsenmiş ve

paydaşlarınca

bilinen stratejik

planı ve bu planıyla

uyumlu

uygulamaları

vardır.

Kurum uyguladığı

stratejik planı izlemekte

ve ilgili paydaşlarla

birlikte değerlendirerek

gelecek planlarına

yansıtılmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Stratejik plan ve geliştirilme süreci
 • Performans raporları
 • Kurumun stratejik planına planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma aşamalarında iç ve dış paydaş katılımını gösteren kanıtlar
 • Stratejik plan ve hedeflerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla uyumunu gösteren kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

 Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 2

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

1

2

3

4

5

 

A.2.3. Performans yönetimi

 

Kurumda performans yönetim sistemleri bütünsel bir

yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sistemler kurumun stratejik

amaçları doğrultusunda sürekli iyileşmesine ve geleceğe

hazırlanmasına                            yardımcı                            olur.                            Bilişim                            sistemleriyle

desteklenerek performans yönetiminin doğru ve güvenilir

olması sağlanmaktadır. Kurumun stratejik bakış açısını

yansıtan performans yönetimi süreç odaklı ve paydaş

katılımıyla sürdürülmektedir.

Tüm temel etkinlikleri kapsayan kurumsal (genel, anahtar,

uzaktan eğitim vb.) performans göstergeleri tanımlanmış ve

paylaşılmıştır.

Performans göstergelerinin iç kalite güvencesi sistemi ile nasıl

ilişkilendirildiği tanımlanmış ve yazılıdır. Kararlara yansıma

örnekleri mevcuttur.

Yıllar içinde nasıl değiştiği takip edilmektedir, bu izlemenin

sonuçları yazılıdır ve gerektiği şekilde kullanıldığına dair

kanıtlar mevcuttur.

Kurumda

performans

yönetimi

bulunmamaktadır.

Kurumda

performans

göstergeleri ve

performans

yönetimi

mekanizmaları

tanımlanmıştır.

Kurumun geneline

yayılmış

performans

yönetimi

uygulamaları

bulunmaktadır.

Kurumda performans

göstergelerinin işlerliği

ve performans yönetimi

mekanizmaları

izlenmekte ve izlem

sonuçlarına göre

iyileştirmeler

gerçekleştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri
 • Performans yönetiminde kullanılan mekanizmalar
 • Performans programı raporu
 • Performans yönetimi mekanizmalarının iyileştirildiğine dair kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.3. Yönetim Sistemleri

Biriminizde, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına almak amacıyla mali, beşeri ve bilgi kaynakları ile süreçlerinizi yönetmek üzere bir sistem bulunmakta mıdır?

Kurumda kurumsal bilginin edinimi, saklanması, kullanılması, işlenmesi ve değerlendirilmesine destek olacak bilgi yönetim sistemleri

oluşturulmuştur.

  Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 2

 

 

1

2

3

4

5

 

 

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

 

Kurumun önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin veriler toplanmakta, analiz edilmekte, raporlanmakta ve stratejik

yönetim için kullanılmaktadır. Akademik ve idari birimlerin

kullandıkları Bilgi Yönetim Sistemi entegredir ve kalite yönetim

süreçlerini beslemektedir.

Kurumda bilgi

yönetim sistemi

bulunmamakta dır.

Kurumda kurumsal

bilginin edinimi,

saklanması, kullanılması, işlenmesi ve değerlendirilmesine

destek olacak bilgi

yönetim sistemleri

oluşturulmuştur.

Kurum genelinde

temel süreçleri

(eğitim ve

öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, kalite güvencesi)

destekleyen

entegre bilgi

yönetim sistemi

işletilmektedir.

Kurumda entegre bilgi

yönetim sistemi

izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Bilgi Yönetim Sistemi ve bu sistemin fonksiyonları
 • Bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı süreçler
 • Bilgi Yönetim Sistemi’nin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

   Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 3

 

A.3. Yönetim Sistemleri

1

2

3

4

5

 

 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

 

Insan            kaynakları            yönetimine        ilişkin            kurallar            ve            süreçler bulunmaktadır. Şeffaf şekilde yürütülen bu süreçler kurumda

herkes tarafından bilinmektedir. Eğitim ve liyakat öncelikli kriter

olup, yetkinliklerin arttırılması temel hedeftir.

Çalışan (akademik-idari) memnuniyet, şikayet ve önerilerini

belirlemek ve izlemek amacıyla geliştirilmiş olan yöntem ve

mekanizmalar uygulanmakta ve sonuçları değerlendirilerek

iyileştirilmektedir.

Kurumda insan

kaynakları

yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmamaktadır.

Kurumda

stratejik

hedefleriyle uyumlu insan kaynakları yönetimine

ilişkin tanımlı

süreçler

bulunmaktadır.

Kurumun

genelinde insan

kaynakları

yönetimi doğrultusunda uygulamalar

tanımlı süreçlere

uygun bir biçimde

yürütülmektedir.

Kurumda insan

kaynakları yönetimi

uygulamaları izlenmekte ve ilgili iç paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar (Yetkinlik, işe alınma, hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb.)
 • Çalışan (akademik ve idari) memnuniyeti anketleri, uygulama sistematiği ve anket sonuçları
 • İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

   Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 3

 

 A.3. Yönetim Sistemleri

1

2

3

4

5

 

 

A.3.3. Finansal yönetim

Temel gelir ve gider kalemleri tanımlanmıştır ve yıllar içinde izlenmektedir.

 

Toplam Cari Bütçe (gelir) = Devlet eğitim katkısı (merkezi

bütçeden     gelen    ve                   araştırma-geliştirme    kategorisindeki

faaliyetlere ait olmayan tüm gelirler) + öğrenci gelirleri (kaynağı

öğrenci olan tüm gelirler: 1. ve 2. öğretim, tezsiz yüksek lisans,

yaz okulu, hizmetler/harçlar, yemek-barınma ücreti vb.) +

araştırma gelirleri (devletten merkezi bütçe içinde gelen + ulusal

tahsis -yarışmasız projeler-) + ulusal yarışmacı araştırma

destekleri + uluslararası araştırma destekleri [özel hesap, döner

sermaye, vakıftan gelen veya başkaca muhasebeleştirilen] +

toplumsal katkı gelirleri (tıp, dişçilik vb.) fakültelerin sağlık

hizmeti geliri [döner sermaye veya başkaca muhasebeleştirilen]

+ mühendislik, mimarlık vb fakültelerinin bilgi ve teknoloji

transferi/projeler/uygulamalar geliri [döner sermaye veya

başkaca muhasebeleştirilen] + erişkin eğitimi/yaşam boyu eğitim

gelirleri + kira gelirleri + laboratuvar/deney/ölçüm vb gelirler

[özel hesap, döner sermaye, vakıftan gelen veya başkaca

muhasebeleştirilen] + bağışlar (devlet dışı, şartlı veya şartsız

olarak üniversiteye aktarılan kaynak) ayrıntısında izlenmektedir

ve kurum profiliyle ilişkilendirilmektedir.

Kurumda finansal

kaynakların

yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmamaktadır.

Kurumda

finansal

kaynakların yönetimine ilişkin olarak stratejik hedefler

ile uyumlu

tanımlı süreçler

bulunmaktadır.

Kurumun

genelinde finansal

kaynakların

yönetime ilişkin uygulamalar tanımlı süreçlere

uygun biçimde

yürütülmektedir.

Kurumda finansal

kaynakların yönetim

süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar (Kaynak dağılımı, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kaynak çeşitliliği)
 • Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun stratejik planı ile uyumu
 • Finansal kaynakların yönetimi süreçlerine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

   Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 3

 

A.3. Yönetim Sistemleri

1

2

3

4

5

 

 

A.3.4. Süreç yönetimi

 

Tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler (uzaktan eğitim dahil) tanımlıdır. Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim, sahiplenme yazılıdır ve kurumca içselleştirilmiştir. Süreç yönetiminin başarılı olduğunun kanıtları vardır.  Sürekli  süreç  iyileştirme   döngüsü kurulmuştur.

Kurumda eğitim ve

öğretim, araştırma

ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine

ilişkin süreçler

tanımlanmamıştır.

Kurumda eğitim

ve öğretim,

araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı

ve yönetim

sistemi süreç ve

alt süreçleri

tanımlanmıştır.

Kurumun

genelinde tanımlı

süreçler

yönetilmektedir.

Kurumda süreç yönetimi

mekanizmaları

izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 

 • Süreç Yönetimi El Kitabı
 • Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları (Uzaktan eğitim dahil)
 • Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
 • Süreç yönetim mekanizmalarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.4. Paydaş Katılımı

Biriminizce, iç ve dış paydaşların stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sağlamak üzere geri bildirimler alınmakta mıdır? Geri bildirimler yanıtlanmakta mıdır ve kararlarınızda kullanmak için gerekli sistemler oluşturulup yönetilmekte midir?

Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

   Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 

 

1

2

3

4

5

 

 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

 

İç ve dış paydaşların karar alma, yönetişim ve iyileştirme

süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmıştır.

Gerçekleşen katılımın etkinliği, kurumsallığı ve sürekliliği

irdelenmektedir. Uygulama örnekleri, iç kalite güvencesi

sisteminde özellikle öğrenci ve dış paydaş katılımı ve

etkinliği mevcuttur. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı

iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kurumun iç kalite

güvencesi sistemine

paydaş katılımını

sağlayacak

mekanizmalar

bulunmamaktadır.

Kurumda kalite güvencesi,

eğitim ve öğretim, araştırma ve

geliştirme, toplumsal katkı,

yönetim sistemi ve

uluslararasılaşma süreçlerinin

PUKÖ katmanlarına paydaş

katılımını sağlamak için

planlamalar bulunmaktadır.

Tüm süreçlerdeki

PUKÖ katmanlarına

paydaş katılımını

sağlamak üzere

Kurumun geneline

yayılmış mekanizmalar

bulunmaktadır.

Paydaş

katılım

mekanizmal

arının işleyişi

izlenmekte

ve bağlı

iyileştirmeler

gerçekleştiril

mektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.


Örnek Kanıtlar

 • Kurumun süreçlerine özgü oluşturulmuş iç ve dış paydaş listesi ile paydaşların önceliklendirilmesine ilişkin kanıtlar
 • Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları ve yöntemi (Anketler, odak grup

toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb.)

 • Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler
 • Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım

ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

  Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 

 A.4. Paydaş Katılımı

1

2

3

4

5

 

 

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

 

Öğrenci görüşü (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı,

hizmet ve genel memnuniyet seviyesi, vb) sistematik olarak ve

çeşitli yollarla alınmakta, etkin kullanılmakta ve sonuçları

paylaşılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin geçerli ve güvenilir

olması, verilerin tutarlı ve temsil eder olması sağlanmıştır.

Öğrenci şikayetleri ve/veya önerileri için muhtelif kanallar vardır,

öğrencilerce    bilinir,                       bunların                       adil                       ve                       etkin                       çalıştığı

denetlenmektedir.

Kurumda öğrenci

geri bildirimlerinin

alınmasına yönelik

mekanizmalar

bulunmamaktadır.

Kurumda öğretim

süreçlerine ilişkin

olarak öğrencilerin

geri bildirimlerinin

(ders, dersin

öğretim elemanı,

program, öğrenci iş

yükü* vb.)

alınmasına ilişkin

ilke ve kurallar

oluşturulmuştur.

Programların

genelinde öğrenci

geri bildirimleri

(her yarıyıl ya da

her akademik yıl

sonunda)

alınmaktadır.

Tüm programlarda

öğrenci geri

bildirimlerinin

alınmasına ilişkin

uygulamalar

izlenmekte ve öğrenci

katılımına dayalı

biçimde

iyileştirilmektedir.

Geri bildirim sonuçları

karar alma süreçlerine

yansıtılmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Öğrenci geri bildirimi elde etmeye ilişkin ilke ve kurallar
 • Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmalarının tür, yöntem ve çeşitliliğini gösteren kanıtlar

(Uzaktan/karma eğitim dahil)

 • Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar
 • Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri
 • Öğrenci geri bildirim mekanizmasının izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

     * 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

   Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 A.4. Paydaş Katılımı

1

2

3

4

5

 

 

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

 

Mezunların işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, işveren/

mezun memnuniyeti gibi istihdam bilgileri sistematik ve

kapsamlı   olarak   toplanmakta,                                          değerlendirilmekte,                                          kurum

gelişme stratejilerinde kullanılmaktadır.

Kurumda mezun

izleme sistemi

bulunmamaktadır.

Programların amaç

ve hedeflerine

ulaşılıp

ulaşılmadığının

irdelenmesi

amacıyla bir

mezun izleme

sistemine ilişkin

planlama

bulunmaktadır.

Kurumdaki

programların

genelinde mezun

izleme sistemi

uygulamaları

vardır.

Mezun izleme sistemi

uygulamaları

izlenmekte ve

ihtiyaçlar

doğrultusunda

programlarda

güncellemeler

yapılmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Mezun izleme sisteminin özellikleri
 • Mezunların sahip olduğu yeterlilikler ve programın amaç ve hedeflerine ulaşılmasına ilişkin memnuniyet

düzeyi

 • Mezun izleme sistemi kapsamında programlarda gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.5. Uluslararasılaşma 

Biriminizde uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda süreçler yönetilmekte midir? Organizasyonel yapılanma oluşturulmuş mudur? Sonuçları periyodik olarak izlenerek değerlendirilmekte midir?

 

 

   Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 

1

2

3

4

5

 

 

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi

 

Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

kurumsallaşmıştır. Kurumun uluslararasılaşma politikası ile uyumludur. Yönetim ve organizasyonel yapının işleyişi ve etkinliği irdelenmektedir.

Kurumun

uluslararasılaşma

süreçlerine ilişkin

yönetsel ve organizasyonel yapılanması

bulunmamaktadır.

Kurumun

uluslararasılaşma

süreçlerinin

yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin

planlamalar

bulunmaktadır.

Kurumda

uluslararasılaşma

süreçlerinin

yönetimine ilişkin organizasyonel yapılanma

tamamlanmış olup;

şeffaf, kapsayıcı ve

katılımcı biçimde

işlemektedir.

Uluslararasılaşma

süreçlerinin

yönetsel ve

organizasyonel yapılanması izlenmekte ve

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
 • Yönetim ve organizasyonel yapıya ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

   Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 A.5. Uluslararasılaşma

1

2

3

4

5

 

 

 

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları

 

Uluslararasılaşmaya ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü)

belirlenmiş, paylaşılmış, kurumsallaşmıştır, bu kaynaklar nicelik

ve nitelik bağlamında izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Kurumun

uluslararasılaşma

faaliyetlerini

sürdürebilmesi için

yeterli kaynak

bulunmamaktadır.

Kurumun

uluslararasılaşma

faaliyetlerini

sürdürebilmek için

uygun nitelik ve

nicelikte fiziki,

teknik ve mali

kaynakların

oluşturulmasına

yönelik planları

bulunmaktadır.

Kurumun

uluslararaslaşma

kaynakları birimler

arası denge

gözetilerek

yönetilmektedir.

Kurumda

uluslararasılaşma

kaynaklarının

dağılımı izlenmekte

ve

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler (Erasmus vb. bütçelerin kulanım oranı, AB proje bütçelerinin yönetimi ve ikili protokoller kapsamında gerçekleşen kaynakların yönetimine ilişkin belgeler gibi)
 • Uluslararasılaşma kaynakların dağılımının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

   Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

  

A.5. Uluslararasılaşma

1

2

3

4

5

 

 

 

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

 

Uluslararasılaşma performansı izlenmektedir. İzlenme mekanizma

ve süreçleri yerleşiktir, sürdürülebilirdir, iyileştirme adımlarının

kanıtları vardır.

Kurumda

uluslararasılaşma

faaliyeti

bulunmamaktadır.

Kurumda

uluslararasılaşma

politikasıyla

uyumlu faaliyetlere

yönelik

planlamalar

bulunmaktadır.

Kurumun geneline

yayılmış

uluslararasılaşma

faaliyetleri

bulunmaktadır.

Kurumda

uluslararasılaşma

faaliyetleri

izlenmekte ve

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Uluslararasılaşma faaliyetleri
 • Kurumun uluslararasılaşma performansını izlemek üzere kullandığı göstergeler
 • Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar
 • Uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

Biriminizde, öğretim programları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi ile uyumlu mudur? Öğretim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun olarak tasarlanmış mıdır? Öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için periyodik olarak değerlendirilmekte ve güncellenmekte midir?

…………

   Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 

1

2

3

4

5

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı

 

Programların                     amaçları                 ve                     öğrenme                     çıktıları (kazanımları)

oluşturulmuş,                        TYYÇ ile uyumu belirtilmiş, kamuoyuna ilan

edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri varsa ulusal çekirdek programı, varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Program          çıktılarının          gerçekleştiğinin       nasıl

izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle kurumun ortak (generic)          çıktıların          irdelenme          yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir. Öğrenme çıktılarının ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar bulunmaktadır. Program düzeyinde yeterliliklerin hangi eylemlerle kazandırılabileceği (yeterlilik-ders-öğretim yöntemi matrisleri) belirlenmiştir. Alan farklılıklarına göre yeterliliklerin hangi eğitim türlerinde (örgün, karma, uzaktan) kazandırılabileceği tanımlıdır. Programların tasarımında, fiziksel ve teknolojik olanaklar dikkate alınmaktadır (erişim, sosyal mesafe vb.)

Kurumda

programların

tasarımı ve onayına

ilişkin süreçler

tanımlanmamıştır.

Kurumda

programların

tasarımı ve

onayına ilişkin ilke, yöntem, TYYÇ ile uyum ve paydaş katılımını içeren

tanımlı süreçler

bulunmaktadır.

Tanımlı süreçler

doğrultusunda;

Kurumun genelinde,

tasarımı ve onayı

gerçekleşen

programlar,

programların amaç ve

öğrenme çıktılarına

uygun olarak

yürütülmektedir.

Programların

tasarım ve onay

süreçleri sistematik

olarak izlenmekte

ve ilgili paydaşlarla

birlikte

değerlendirilerek

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler (Eğitim politikasıyla uyumu, el kitabı, kılavuz, usul ve esas vb.)
 • Program tasarımı ve onayı süreçlerinin yönetsel ve organizasyonel yapısı (Komisyonlar, süreç sorumluları, süreç akışı vb.)
 • Program amaç ve çıktılarının TYYÇ ile uyumunu gösteren kanıtlar
 • Uzaktan-karma program tasarımında bölüm/alan bazlı uygulama çeşitliliğine ilişkin kanıtlar (bölümlerin farklı uzaktan eğitim taleplerinin dikkate alındığına ilişkin kanıtlar vb.)
 • Program tasarım süreçlerine paydaş katılımını gösteren kanıtlar
 • Programların tasarım ve onay sürecinin izlendiği ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

   Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

1

2

3

4

5

 

 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi

 

Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır.

Öğretim programı (müfredat) yapısı zorunlu-seçmeli ders, alan-

alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel derinlik ve farklı

disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders

saati öğrencinin akademik olmayan etkinliklere de zaman

ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen ders

bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı

iyileştirmeler yapılmaktadır.

Ders dağılımına

ilişkin, ilke ve

yöntemler

tanımlanmamıştır.

Ders dağılımına

ilişkin olarak alan

ve meslek bilgisi ile

genel kültür

dersleri dengesi,

zorunlu- seçmeli

ders dengesi,

kültürel derinlik

kazanma, farklı

disiplinleri tanıma

imkânları gibi

boyutlara yönelik

ilke ve yöntemleri

içeren tanımlı

süreçler

bulunmaktadır.

Programların

genelinde ders bilgi

paketleri, tanımlı

süreçler

doğrultusunda

hazırlanmış ve ilan

edilmiştir.

Programlarda ders

dağılım dengesi

izlenmekte ve

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler ile buna ilişkin kanıtlar
 • İlan edilmiş ders bilgi paketlerinde ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin kanıtlar
 • Eğitim komisyonu kararı, senato kararları vb
 • Ders dağılım dengesinin izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

1

2

3

4

5

 

 

 

 B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

 

Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil)

tanımlanmış ve program çıktıları ile ders kazanımları eşleştirmesi

oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel,

duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir.

Ders öğrenme kazanımlarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine

dair planlama yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan (genel)

kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir.

Ders kazanımları

program çıktıları ile

eşleştirilmemiştir.

Ders

kazanımlarının

oluşturulması ve

program çıktılarıyla

uyumlu hale

getirilmesine ilişkin

ilke, yöntem ve

sınıflamaları içeren

tanımlı süreçler

bulunmaktadır.

Ders kazanımları

programların

genelinde program

çıktılarıyla

uyumlandırılmıştır

ve ders bilgi

paketleri ile

paylaşılmaktadır.

Ders kazanımlarının

program çıktılarıyla

uyumu izlenmekte

ve

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi
 • Program dışından alınan derslerin (örgün veya uzaktan) program çıktılarıyla uyumunu gösteren

kanıtlar

 • Ders kazanımların program çıktılarıyla uyumunun izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

1

2

3

4

5

 

 

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı

 

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta,

öğrenci iş yükü takibi ile doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait

uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince öğrenci iş

yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen

uygulamanın niteliği irdelenmektedir. Öğrenci iş yüküne dayalı

tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler de göz

önünde bulundurulmaktadır.

Dersler öğrenci iş

yüküne dayalı olarak

tasarlanmamıştır.

Öğrenci iş yükünün

nasıl hesaplanacağına

ilişkin staj, mesleki

uygulama hareketlilik

gibi boyutları içeren

ilke ve yöntemlerin

yer aldığı tanımlı

süreçler*

bulunmaktadır.

Dersler öğrenci iş

yüküne uygun

olarak

tasarlanmış, ilan

edilmiş ve

uygulamaya

konulmuştur.

Programlarda

öğrenci iş yükü

izlenmekte ve buna

göre ders tasarımı

güncellenmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • AKTS ders bilgi paketleri* (Uzaktan ve karma eğitim programları dahil)
 • Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için tanımlandığını gösteren kanıtlar*
 • İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler
 • Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin belgeler ve mekanizmalar
 • Diploma Eki
 • İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

* 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

1

2

3

4

5

 

 

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi

 

Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan)

program                 amaçlarının               ve                 öğrenme                 çıktılarının                 izlenmesi

planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu sürecin isleyişi ve

sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. Eğitim ve

öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her yarıyıl açılan dersler,

öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders

çeşitliliği, lab uygulama, lisans/lisansüstü dengeleri, ilişki kesme

sayıları/nedenleri,                               vb)                               periyodik                               ve                               sistematik                               şekilde

izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta

ve kaliteli eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir. Program

akreditasyonu                         planlaması,                         teşviki                      ve                         uygulaması                         vardır;

kurumun                 akreditasyon             stratejisi                 belirtilmiş                 ve                 sonuçları

tartışılmıştır.    Akreditasyonun    getirileri,    iç    kalite  güvence

sistemine katkısı değerlendirilmektedir.

Program çıktılarının

izlenmesine ve

güncellenmesine

ilişkin mekanizma

bulunmamaktadır.

Program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin periyot, ilke, kural ve göstergeler oluşturulmuştur.

Programların

genelinde program

çıktılarının

izlenmesine ve

güncellenmesine

ilişkin

mekanizmalar

işletilmektedir.

Program çıktıları bu

mekanizmalar ile

izlenmekte ve ilgili

paydaşların görüşleri

de alınarak

güncellenmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin periyot (yıllık ve program süresinin sonunda) ilke,

kural, gösterge, plan ve uygulamalar

 • Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu

mekanizma örnekleri

 • Programların yıllık öz değerlendirme raporları (Program çıktıları açısından değerlendirme)
 • Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler (Bilgi Yönetim Sistemi)
 • Programların yıllık ve program süresi temelli izlemelerden hareketle yapılan iyileştirmeler
 • Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar
 • Programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin geri bildirimler
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

1

2

3

4

5

 

 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi

 

Kurum, eğitim ve öğretim süreçlerini bütüncül olarak yönetmek

üzere; organizasyonel yapılanma (üniversite eğitim ve öğretim

komisyonu, öğrenme ve öğretme merkezi, vb.), bilgi yönetim

sistemi ve uzman insan kaynağına sahiptir. Eğitim ve öğretim

süreçleri üst yönetimin koordinasyonunda yürütülmekte olup;

bu süreçlere ilişkin görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır.

Eğitim ve öğretim programlarının tasarlanması, yürütülmesi,

değerlendirilmesi ve güncellenmesi faaliyetlerine ilişkin kurum

genelinde ilke, esaslar ile takvim belirlidir.

Programlarda öğrenme kazanımı, öğretim programı (müfredat),

eğitim hizmetinin verilme biçimi (örgün, uzaktan, karma,

açıktan), öğretim yöntemi ve ölçme-değerlendirme uyumu ve

tüm bu süreçlerin koordinasyonu üst yönetim tarafından takip

edilmektedir.

Kurumda eğitim ve

öğretim süreçlerini

bütüncül olarak

yönetmek üzere bir

sistem bulunmamaktadır.

Kurumda eğitim ve

öğretim süreçlerini

bütüncül olarak

yönetmek üzere

sistem, ilke ve

kurallar

bulunmaktadır.

Kurumun genelinde

eğitim ve öğretim

süreçleri

belirlenmiş ilke ve

kuralara uygun

yönetilmektedir.

Kurumda eğitim ve

öğretim yönetim

sistemine ilişkin

uygulamalar

izlenmekte ve izlem

sonuçlarına göre

iyileştirme

yapılmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimine ilişkin organizasyonel yapılanma ve iş akış şemaları
 • Eğitim ve öğretim ile ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yönetimine ilişkin ilke,kurallar ve takvim
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

Biriminizce, hedeflenen nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla öğrenci merkezli ve yetkinlik  temelli öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemleri uygulanmakta mıdır? Biriminizce, öğrenci kabulleri, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına yönelik açık kriterler belirlenmiş midir? Önceden tanımlanmış ve ilan edilmiş kurallar tutarlı şekilde uygulanmakta mıdır?

…………

 

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri

 

 

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli

öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim türleri içerisinde (örgün, uzaktan,

karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli,

yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı disiplinlerarası,

bütünleyici, vaka/uygulama temelinde öğrenmeyi önceleyen

yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin öğrenmeye,

öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır.

Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans

öğrencilerini kapsayan; teknolojinin sunduğu olanaklar ve ters yüz

öğrenme,     proje                    temelli                    öğrenme                    gibi                    yaklaşımlarla

zenginleştirilmektedir.                                     Öğrencilerinin                                     araştırma                                     süreçlerine

katılımı müfredat, yöntem ve yaklaşımlarla desteklenmektedir.

Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken

önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir.

Öğrenme-öğretme

süreçlerinde öğrenci

merkezli yaklaşımlar

bulunmamaktadır.

Öğrenme-öğretme

süreçlerinde öğrenci

merkezli yaklaşımın

uygulanmasına

yönelik ilke, kural ve

planlamalar

bulunmaktadır.

Programların

genelinde öğrenci

merkezli öğretim

yöntem teknikleri

tanımlı süreçler

doğrultusunda

uygulanmaktadır.

Öğrenci merkezli

uygulamalar

izlenmekte ve ilgili iç

paydaşların

katılımıyla

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin varlığı
 • Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntemlerine ilişkin ilkeler, mekanizmalar
 • Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar
 • Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin uygulamalar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğretme ve Değerlendirme)

1

2

3

4

5

 

 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme

 

Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans

temelinde yürütülmekte ve öğrencilerin kendini ifade etme

olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir.

Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve

bazıları süreç odaklı (formatif) ödev, proje, portfolyo gibi

yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim

türlerine (örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri

planlamakta ve uygulanmaktadır. Sınav uygulama ve güvenliği

(örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar)

mekanizmaları bulunmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler

arasında tutarlılığı ve güvenirliği sağlanmaktadır. Kurum, ölçme-

değerlendirme yaklaşım ve olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı

geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir Bu iyileştirmelerin

duyurulması, uygulanması, kontrolü, hedeflerle uyumu ve alınan

önlemler irdelenmektedir.

Programlarda

öğrenci merkezli

ölçme ve

değerlendirme

yaklaşımları

bulunmamaktadır.

Öğrenci merkezli

ölçme ve

değerlendirmeye

ilişkin ilke, kural

ve planlamalar

bulunmaktadır.

Programların

genelinde öğrenci

merkezli ve

çeşitlendirilmiş

ölçme ve

değerlendirme

uygulamaları

bulunmaktadır.

Öğrenci merkezli

ölçme ve

değerlendirme

uygulamaları

izlenmekte ve ilgili iç

paydaşların

katılımıyla

iyileştirilmektedir

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Programlardaki uygulama örnekleri
 • Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri (programda yer verilen farklı ölçme araçlarına ilişkin)
 • Ölçme   ve   değerlendirme   uygulamalarının   ders    kazanımları   ve program yeterlilikleriyle ilişkilendirildiğini, öğrenci iş yükünü temel aldığını* gösteren ders bilgi paketi örnekleri
 • Dezavantajlı gruplar ve çevrimiçi sınavlar gibi özel ölçme türlerine ilişkin mekanizmalar
 • Sınav güvenliği mekanizmaları
 • İzleme ve paydaş katılımına dayalı iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

* 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğretme ve Değerlendirme)

1

2

3

4

5

 

 

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve

kredilendirilmesi*

 

Öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları tanımlanmış ve ilan

edilmiştir. Bu ilke ve kurallar birbiri ile tutarlı olup,

uygulamalar şeffaftır. Diploma, sertifika gibi belge talepleri

titizlikle takip edilmektedir.

Önceki öğrenmenin (örgün, yaygın, uzaktan/karma eğitim ve

serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin)

tanınması         ve                        kredilendirilmesi                        yapılmaktadır. Uluslararasılaşma politikasına paralel hareketlilik destekleri, öğrenciyi teşvik, kolaylaştırıcı önlemler bulunmaktadır ve hareketlilikte kredi kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır.

Kurumda öğrenci

kabulü, önceki

öğrenmenin

tanınması ve

kredilendirilmesine

ilişkin süreçler

tanımlanmamıştır.

Kurumda öğrenci

kabulü, önceki

öğrenmenin

tanınması ve

kredilendirilmesine

ilişkin ilke, kural ve

bağlı planlar

bulunmaktadır.

Kurumun genelinde planlar dahilinde uygulamalar bulunmaktadır.

Öğrenci kabulü,

önceki öğrenmenin

tanınması ve

kredilendirilmesine

ilişkin süreçler

izlenmekte,

iyileştirilmekte ve

güncellemeler ilan

edilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

 

Örnek Kanıtlar

 • Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin ilke ve kurallar
 • Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin kullanıldığına dair belgeler
 • Uygulamaların tanımlı süreçlerle uyumuna ve sürekliliğine ilişkin kanıtlar,
 • Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

* 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

  Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğretme ve Değerlendirme)

1

2

3

4

5

 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma

 

Yeterliliklerin  onayı,  mezuniyet  koşulları,  mezuniyet   karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve tutarlı şekilde tanımlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma işlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Kurumda diploma onayı ve diğer yeterliliklerin sertifikalandırılmasına ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.

Kurumda diploma onayı ve diğer yeterliliklerin sertifikalandırılması na ilişkin kapsamlı, tutarlı ve ilan edilmiş ilke, kural ve süreçler bulunmaktadır.

Kurumun genelinde diploma onayı ve diğer yeterliliklerin sertifikalandırılmasına ilişkin uygulamalar bulunmaktadır.

Uygulamalar izlenmekte ve tanımlı süreçler iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek, diploma onayı ve yeterliliklerin sertifikalandırılmasına ilişkin tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar
 • Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler
 • Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek kalmaksızın tanındığını gösteren belgeler*
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

* 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

Birim, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak ve eğitim- öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun altyapıya, kaynaklara ve ortamlara sahip midir?  Öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olması güvence altına alınmış mıdır?

Biriminizce öğrencilerin akademik gelişimi ve kariyer planlamasına yönelik destek hizmetleri sağlanmakta mıdır?

…………

 

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 

1

2

3

4

5

 

 

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları

 

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; ders kitapları,

çevrimiçi (online) kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Kurumda eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve değerlendirme ve hizmetiçi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi bulunmaktadır.

 

Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci- öğretim elemanı ve öğrenci-materyal etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir.

Kurumun eğitim-

öğretim

faaliyetlerini

sürdürebilmek  için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

Kurumun eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte öğrenme kaynaklarının (sınıf, laboratuvar, stüdyo, öğrenme yönetim sistemi, basılı/e-kaynak ve materyal, insan kaynakları vb.) oluşturulmasına

yönelik planları vardır.

Kurumun genelinde

öğrenme kaynaklarının

yönetimi alana özgü

koşullar, erişilebilirlik ve birimler arası denge gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

Öğrenme

kaynaklarının

geliştirilmesine ve

kullanımına yönelik izleme ve iyileştirilme yapılmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu, geliştirilmesine ilişkin planlamalar ve uygulamalar
 • Öğrenme kaynaklarına erişilebilirlik kanıtları (Uzaktan eğitim dahil)
 • Öğrenme yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin örnekler
 • Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.)
 • Öğrenme kaynaklarının düzenli iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

1

2

3

4

5

 

 

B.3.2. Akademik destek hizmetleri

 

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren,

akademik sorunlarına ve kariyer planlamasına destek olan bir

danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Danışmanlık sistemi

öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takip edilmekte ve

iyileştirilmektedir. Öğrencilerin danışmanlarına erişimi kolaydır

ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) bulunmaktadır.

Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz yüze ve çevrimiçi) ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Hizmetlerin yeterliliği takip edilmektedir.

Kurumda

öğrencilerin

akademik gelişimi ve

kariyer planlamasına

yönelik destek

hizmetileri

bulunmamaktadır.

Kurumda

öğrencilerin

akademik gelişimi

ve kariyer

planlaması

süreçlerine ilişkin

tanımlı ilke ve

kurallar

bulunmaktadır.

Kurumda

öğrencilerin

akademik gelişim ve

kariyer planlamasına

yönelik destek

hizmetleri tanımlı

ilke ve kurallar

dahilinde

yürütülmektedir.

Kurumda

öğrencilerin

akademik gelişimi ve

kariyer planlamasına

ilişkin uygulamalar

izlenmekte ve

öğrencilerin

katılımıyla

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler
 • Varsa uzaktan eğitimde akademik ve teknik öğrenci danışmanlığı mekanizmaları ve tanımlı süreçler
 • Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar
 • Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetlerine ilişkin planlama ve uygulamalar
 • Kariyer merkezi uygulamaları
 • Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar
 • Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 

 B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

1

2

3

4

5

 

 

B.3.3. Tesis ve altyapılar

 

Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı

çalışma alanları; sağlık, ulaşım, bilişim hizmetleri, uzaktan

eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir,

erişilebilirdir      ve                          öğrencilerin                          bilgisine/kullanımına

sunulmuştur. Tesis ve altyapıların kullanımı irdelenmektedir.

Kurumda uygun

nitelik ve nicelikte

tesisler ve altyapı

bulunmamaktadır.

Kurumda uygun nitelik ve nicelikte tesis ve altyapının (yemekhane, yurt, sağlık, kütüphane, ulaşım, bilgi ve iletişim altyapısı, uzaktan eğitim altyapısı vb.) kurulmasına ve kullanımına ilişkin planlamalar

bulunmaktadır.

Kurumun

genelinde tesis ve

altyapı

erişilebilirdir ve

bunlardan fırsat

eşitliğine dayalı

olarak

yararlanılmaktadır.

Tesis ve altyapının

kullanımı izlenmekte

ve ihtiyaçlar

doğrultusunda

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Tesis ve altyapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar
 • Erişim ve kullanıma ilişkin uygulamalar
 • Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, birim sayısındaki artış

ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi)

 • Kurumda uzaktan eğitim programları ve uygulamaları varsa; bunlara yönelik alt yapı, tesis, donanım

ve yazılım durumları

 • Tesis ve altyapı hizmetlerinin izlenmesi, çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

1

2

3

4

5

 

 

B.3.4. Dezavantajlı gruplar

 

 

Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli,

yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim olanaklarına erişimi eşitlik,

hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır.

Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak

oluşturulmuştur.                               Üniversite                               yerleşkelerinde                               ihtiyaçlar

doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır.

Bu grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri

bildirimleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Kurumda

dezavantajlı

grupların eğitim

olanaklarına

erişimine ilişkin

planlamalar

bulunmamaktadır.

Dezavantajlı

grupların eğitim

olanaklarına

nitelikli ve adil

erişimine ilişkin

planlamalar

bulunmaktadır.

Dezavantajlı

grupların eğitim

olanaklarına

erişimine ilişkin

uygulamalar

yürütülmektedir.

Dezavantajlı

grupların eğitim

olanaklarına

erişimine yönelik

uygulamalar

izlenmekte ve

dezavantajlı

grupların görüşleri

de alınarak

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Dezavantajlı öğrenci gruplarına sunulacak hizmetlerle ilgili planlama ve uygulamalar (Kurullarda

temsil, engelsiz üniversite uygulamaları, varsa uzaktan eğitim süreçlerindeki uygulamalar vb.)

 • Geri bildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler
 • Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

1

2

3

4

5

 

 

 

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

 

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal,

kültürel ve sportif faaliyetlerine yönelik mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır.

Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleştirilen faaliyetler izlenmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştitilmektedir.

Kurumda uygun

nitelik ve nicelikte

sosyal, kültürel ve

sportif faaliyet olanakları

bulunmamaktadır.

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarının yaratılmasına ilişkin planlamalar bulunmaktadır.

Kurumun

genelinde sosyal,

kültürel ve sportif

faaliyetler erişilebilirdir ve

bunlardan fırsat

eşitliğine dayalı olarak yararlanılmaktadır.

Sosyal, kültürel ve

sportif faaliyet

mekanizmaları

izlenmekte, Ihtiyaçlar/talepler

doğrultusunda

faaliyetler çeşitlendirilmekte ve iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine ilişkin kanıtlar
 • Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Faaliyet türü, konusu,

katılımcı sayısı vb. bilgilerle)

 • Faaliyetlerin erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini gözettiğine dair kanıt örnekleri
 • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin izlenmesine ilişkin araçlar, izleme raporları, iyileştirme ve

çeşitlendirme kanıtları

 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

B.4. Öğretim Kadrosu

Biriminizce, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık uygulamalar bulunmakta mıdır? Hedeflenen nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla, öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerini sürekli geliştirmek için olanaklar sunulmakta mıdır?

…………

 

 

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 

1

2

3

4

5

 

 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

 

Öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme süreç ve

kriterleri belirlenmiş ve kamuoyuna açıktır. İlgili süreç ve

kriterler akademik liyakati gözetip, fırsat eşitliğini sağlayacak

niteliktedir.                       Uygulamanın                       kriterlere                       uygun                       olduğu

kanıtlanmaktadır. Öğretim elemanı ders yükü ve dağılım

dengesi şeffaf olarak paylaşılır. Kurumun öğretim üyesinden

beklentisi bireylerce bilinir. Kadrolu olmayan öğretim elemanı

seçimi ve yarıyıl sonunda performanslarının değerlendirilmesi

şeffaf, etkin ve adildir; kurumda eğitim-öğretim ilkelerine ve

kültürüne uyum gözetilmektedir.

Kurumun

atama,

yükseltme ve

görevlendirme

süreçleri

tanımlanmamıştır

Kurumun atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri tanımlanmış; ancak planlamada alana özgü ihtiyaçlar irdelenmemiştir.

Kurumun tüm alanlar için

tanımlı ve paydaşlarca

bilinen atama, yükseltme

ve görevlendirme kriterleri

uygulanmakta ve karar

almalarda (eğitim-öğretim

kadrosunun işe alınması,

atanması, yükseltilmesi ve

ders görevlendirmeleri vb.)

kullanılmaktadır.

Atama, yükseltme ve

görevlendirme

uygulamalarının

sonuçları izlenmekte

ve izlem sonuçları

değerlendirilerek

önlemler

alınmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

 

Örnek Kanıtlar

 • Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri
 • Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına yönelik

uygulamalar

 • İzleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 B.4. Öğretim Kadrosu

1

2

3

4

5

 

 

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi

 

Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme

yöntemlerini ve uzaktan eğitim süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, çalıştay,         ders,          seminer vb) ve bunu  üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi yapılanması vardır. Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. Kurumun          öğretim yetkinliği          geliştirme performansı değerlendirilmektedir.

Kurumda öğretim

elemanlarının

öğretim yetkinliğini

geliştirmek üzere

planlamalar

bulunmamaktadır.

Kurumun öğretim elemanlarının; öğrenci merkezli öğrenme, uzaktan eğitim, ölçme değerlendirme, materyal geliştirme ve kalite güvencesi sistemi gibi alanlardaki yetkinliklerinin geliştirilmesine ilişkin planlar

bulunmaktadır.

Kurumun

genelinde öğretim

elemanlarının

öğretim yetkinliğini

geliştirmek üzere

uygulamalar vardır.

Öğretim yetkinliğini

geliştirme

uygulamalarından

elde edilen bulgular

izlenmekte ve izlem

sonuçları öğretim

elamanları ile birlikte

irdelenerek önlemler

alınmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına (Uzaktan eğitim uygulamaları dahil) ilişkin planlama (kapsamı, veriliş

yöntemi, katılım bilgileri vb.) ve uygulamalara ilişkin kanıtlar

 • Öğrenme öğretme merkezi uygulamalarına ilişkin kanıtlar
 • Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izleme süreçlerini gösteren belgeler ve dokümanlar

(Atama-yükseltme kriterleri vb.)

 • Öğretim elemanlarının izleme ve iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren kanıtlar
 • Öğretim yetkinliği geliştirme süreçlerine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

B.4. Öğretim Kadrosu

1

2

3

4

5

 

 

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Öğretim elemanları için “yaratıcı/yenilikçi eğitim fonu”; yarışma

ve rekabeti arttırmak üzere “iyi eğitim ödülü” gibi teşvik

uygulamaları vardır. Eğitim ve öğretimi önceliklendirmek üzere

yükseltme kriterlerinde yaratıcı eğitim faaliyetlerine yer verilir.

Öğretim kadrosuna

yönelik teşvik ve

ödüllendirilme

mekanizmaları

bulunmamaktadır.

Teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarının; yetkinlik temelli, adil ve şeffaf biçimde oluşturulmasına yönelik planlar bulunmaktadır.

Teşvik ve

ödüllendirme

uygulamaları

kurum

geneline

yayılmıştır.

Teşvik ve ödül

uygulamaları

izlenmekte ve

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

 

Örnek Kanıtlar

 • Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan planlama, uygulama ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Sanat alanları bulunan yükseköğretim kurumlarında Araştırma ve Geliştirme başlığı altında sanat faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

Biriminizce, araştırma faaliyetleri stratejik plan çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleri ile yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen biçimde yönetilmekte midir? Bu faaliyetler için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturulmuş mudur ve bunların etkin şekilde kullanımı sağlanmakta mıdır?

…………

 

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 

1

2

3

4

5

 

 

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi

 

Araştırma süreçlerin yönetimine ilişkin benimsenen yaklaşımlar, motivasyon ve yönlendirme işlevinin nasıl tasarlandığı, kısa ve uzun vadeli hedeflerin net ve kesin nasıl tanımlandığı, araştırma yönetimi ekibi ve görev tanımları belirlenmiştir; uygulamalar bu kurumsal tercihler yönünde gelişmektedir. Bilimsel araştırma ve

sanatsal süreçlerin yönetiminin etkinliği ve başarısı izlenmekte

ve iyileştirilmektedir.

Kurumda

araştırma

süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama bulunmamaktad

ır.

Kurumun araştırma

süreçlerinin yönetimi

ve organizasyonel yapısına ilişkin yönlendirme ve motive etme gibi hususları dikkate alan planlamaları

bulunmaktadır.

Kurumun genelinde

araştırma süreçlerin

yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsal tercihler yönünde uygulanmaktadır.

Kurumda araştırma

süreçlerinin yönetimi

ve organizasyonel

yapısının işlerliği ile ilişkili sonuçlar izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Araştırma süreçlerin yönetimi ve organizasyon yapısı
 • Araştırma yönetişim modeli ve uygulamaları
 • Araştırma yönetimi ve organizasyonel yapının işlerliğinin izlendiği ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

1

2

3

4

5

 

 

C.1.2. İç ve dış kaynaklar

 

Kurumun fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları misyon, hedef ve stratejileriyle uyumlu ve yeterlidir. Kaynakların çeşitliliği ve yeterliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi çekirdek fonlar

vardır ve erişimi kolaydır. Araştırma potansiyelini geliştirmek

üzere proje, konferans katılımı, seyahat, uzman daveti destekleri,

kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak üzere ödül ve rekabetçi

yükseltme kriterleri vardır. Üniversite içi kaynakların yıllar

içindeki değişimi; bu imkanların etkinliği, yeterliliği, gelişime açık

yanları, beklentileri karşılama düzeyi değerlendirilmektedir.

Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak üniversite dışı kaynaklara

yönelme desteklenmektedir. Bu amaçla çalışan destek birimleri

ve yöntemleri tanımlıdır ve araştırmacılarca iyi bilinir.

Kurumun araştırma

ve geliştirme

faaliyetlerini

sürdürebilmesi için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

Kurumun araştırma ve

geliştirme faaliyetlerini

sürdürebilmek için

uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakların oluşturulmasına

yönelik planları

bulunmaktadır.

Kurum araştırma

ve geliştirme

kaynaklarını

araştırma stratejisi

ve birimler arası dengeyi gözeterek yönetmektedir.

Kurumda

araştırma

kaynaklarının

yeterliliği ve çeşitliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

 

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Araştırma-geliştirme bütçesi ve dağılımı
 • Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel)
 • Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini gösteren kanıtlar
 • Araştırma kaynaklarının çeşitliliği ve yeterliliğinin izlendiğine ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar
 • İç kaynaklar ve kullanımına ilişkin tanımlı süreçler (BAP Yönergesi, İç Kaynak Kullanım Yönergesi vb.)
 • İç kaynakların birimler arası dağılımı
 • Dış kaynakların kullanımını desteklemek üzere oluşturulmuş yöntem ve birimler
 • Dış kaynakların dağılımını gösteren kanıtlar
 • Dış kaynaklarda yıllar itibarıyla gerçekleşen değişimler
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
             

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

1

2

3

4

5

 

 

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar

 

 

Doktora programlarının başvuru süreçleri, kayıtlı öğrencileri ve mezun sayıları ile gelişme eğilimleri izlenmektedir. Kurumda

doktora   sonrası   (post-doc)               imkanları               bulunmaktadır     ve

kurumun kendi mezunlarını işe alma (inbreeding) politikası

açıktır.

Kurumun doktora

programı ve

doktora sonrası

imkanları

bulunmamaktadır.

Kurumun

araştırma

politikası, hedefleri

ve stratejileri ile uyumlu doktora

programı ve

doktora sonrası

imkanlarına ilişkin

planlamalar

bulunmaktadır.

Kurumda

araştırma

politikası,

hedefleri ve stratejileri ile

uyumlu ve

destekleyen

doktora

programları ve

doktora sonrası

imkanlar

yürütülmektedir.

Kurumda doktora

programları ve

doktora sonrası

imkanlarının çıktıları düzenli olarak

izlenmekte ve

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Doktora programları ve doktora sonrası imkanlara ilişkin kanıtlar
 • Bu programlar ve imkanlardan yararlanan öğrenci/araştırmacı sayıları ve bunların birimlere göre dağılımı
 • Doktora programları ve doktora sonrası imkanlara yönelik izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

Biriminizce, öğretim elemanları ve araştırmacıların bilimsel araştırma ve sanat yetkinliğini sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar (eğitim, iş birlikleri, destekler vb.) sunulmakta mıdır?

…………

 

 

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 

1

2

3

4

5

 

 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi

 

Doktora derecesine sahip araştırmacı oranı, doktora derecesinin

alındığı kurumların dağılımı; kümelenme/ uzmanlık birikimi,

araştırma hedefleri ile örtüşme konularının analizi, hedeflerle

uyumu irdelenmektedir. Akademik personelin araştırma ve

geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, proje

pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Kurumda, öğretim

elemanlarının

araştırma

yetkinliğinin

geliştirilmesine

yönelik

mekanizmalar

bulunmamaktadır.

Kurumda,

öğretim

elemanlarının

araştırma

yetkinliğinin

geliştirilmesine

yönelik planlar

bulunmaktadır.

Kurumun

genelinde

öğretim

elemanlarını

n araştırma

yetkinliğinin

geliştirilmesi

ne yönelik

uygulamalar

yürütülmekte

dir.

Kurumda, öğretim

elemanlarının araştırma

yetkinliğinin

geliştirilmesine yönelik

uygulamalar izlenmekte

ve izlem sonuçları

öğretim elemanları ile

birlikte

değerlendirilerek

önlemler alınmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Öğretim   elemanlarının   araştırma    yetkinliğinin  geliştirilmesine yönelik   planlama                             ve uygulamalar (destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb.)
 • Öğretim elemanlarının geri bildirimleri
 • Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

1

2

3

4

5

 

 

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak

araştırma birimleri

 

Kurumlararası işbirliklerini, disiplinlerarası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. Ortak araştırma veya lisansüstü programları, araştırma ağlarına katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve sistematik olarak izlenerek kurumun hedefleriyle uyumlu iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kurumda ulusal ve

uluslararası düzeyde

ortak programlar ve

ortak araştırma

birimleri oluşturma

yönünde mekanizmalar bulunmamaktadır.

Kurumda ulusal

ve uluslararası

düzeyde ortak

programlar ve

ortak araştırma birimleri ile araştırma ağlarına katılım ve iş birlikleri kurma gibi çoklu araştırma faaliyetlerine yönelik

planlamalar ve

mekanizmalar

bulunmaktadır.

Kurumun genelinde

ulusal ve

uluslararası

düzeyde ortak

programlar ve ortak araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Kurumda ulusal ve

uluslararası düzeyde

kurum içi ve kurumlar

arası ortak

programlar ve ortak araştırma faaliyetleri izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturulmasına yönelik mekanizmalar
 • Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma birimleri, ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar
 • Paydaş geri bildirimleri
 • Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.3. Araştırma Performansı

Biriminizce, araştırma faaliyetleri sonuçları, verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülüp değerlendirilerek mi  yayımlanmaktadır? Elde ettiğiniz bulgular, biriminiz araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılmakta mıdır?

…………

 

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

 

1

2

3

4

5

 

 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

 

Kurum araştırma faaliyetleri yıllık bazda izlenir, değerlendirilir,

hedeflerle karşılaştırılır ve sapmaların nedenleri irdelenir. Kurumun

odak alanlarının üniversite içi bilinirliği, üniversite dışı bilinirliği;

uluslararası görünürlük, uzmanlık iddiası konularının analizi,

hedeflerle uyumu sistematik olarak analiz edilir. Performans

temelinde teşvik ve takdir mekanizmaları kullanılır. Rakiplerle

rekabet, seçilmiş kurumlarla kıyaslama (benchmarking) takip edilir.

Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı olması

sağlanmaktadır.

Kurumda araştırma

performansının

izlenmesine ve

değerlendirmesine

yönelik

mekanizmalar

bulunmamaktadır.

Kurumda araştırma

performansının

izlenmesine ve

değerlendirmesine

yönelik ilke, kural

ve göstergeler

bulunmaktadır.

Kurumun genelinde

araştırma

performansını

izlenmek ve

değerlendirmek

üzere oluşturulan

mekanizmalar

kullanılmaktadır.

Kurumda

araştırma

performansı

izlenmekte ve ilgili

paydaşlarla

değerlendirilerek

iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir

uygulamalar

bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Araştırma performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler
 • Araştırma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar
 • Paydaş geri bildirimleri
 • Araştırma performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: -

 

C.3. Araştırma Performansı

1

2

3

4

5

 

 

C.3.2.        Öğretim                 elemanı/araştırmacı                 performansının

Değerlendirilmesi

 

Öğretim elemanlarının araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen tanımlı süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. Araştırma performansı yıl bazında izlenir, değerlendirilir ve kurumsal politikalar doğrultusunda kullanılır. Çıktılar, grubun ortalama değerleri ve saçılım şeffaf olarak paylaşılır. Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı olması sağlanmıştır.

Kurumda öğretim

elemanlarının

araştırma

performansının

izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

Kurumda öğretim

elemanlarının

araştırma

performansının

izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmaktadır.

Kurumun genelinde

öğretim

elemanlarının

araştırma-

geliştirme performansını izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan mekanizmalar kullanılmaktadır.

Öğretim

elemanlarının

araştırma-

geliştirme

performansı

izlenmekte ve öğretim elemanları ile birlikte değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, takdir-tanıma sistemi, teşvik mekanizmaları vb.)
 • Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları
 • Öğretim elemanlarının geri bildirimleri
 • Araştırma geliştirme performansına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

TOPLUMSAL KATKI

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

 

Biriminiz, toplumsal katkı faaliyetlerini stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda mı yönetmektedir?  Bu faaliyetler için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturularak bunların etkin bir şekilde kullanımı sağlanmakta mıdır?

Kurumda toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının işlerliği ile ilişkili sonuçlar izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.

 

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 

 

1

2

3

4

5

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

Kurumun toplumsal katkı politikası kurumun toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsallaşmıştır. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısı kurumun toplumsal katkı politikası ile

uyumludur, görev tanımları belirlenmiştir. Yapının işlerliği

izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kurumda

toplumsal katkı

süreçlerinin

yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama

bulunmamaktadır.

Kurumun toplumsal

katkı süreçlerinin

yönetimi ve

organizasyonel yapısına ilişkin planlamaları bulunmaktadır.

Kurumun genelinde

toplumsal katkı

süreçlerinin

yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsal tercihler yönünde

uygulanmaktadır.

Kurumda toplumsal

katkı süreçlerinin

yönetimi ve

organizasyonel

yapısının işlerliği ile ilişkili sonuçlar izlenmekte ve önlemler

alınmaktadır.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı
 • Toplumsal katkı yönetişim modeli
 • Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten birimler ve uygulama örnekleri
 • Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının işlerliğine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

TOPLUMSAL KATKI

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 2

 

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

1

2

3

4

5

 

 

D.1.2. Kaynaklar

 

Toplumsal katkı etkinliklerine ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü) belirlenmiş, paylaşılmış ve kurumsallaşmış olup, bunlar izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Kurumun toplumsal

katkı faaliyetlerini

sürdürebilmesi için

yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

Kurumun

toplumsal katkı

faaliyetlerini

sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali

kaynakların

oluşturulmasına

yönelik planları

bulunmaktadır.

Kurum toplumsal

katkı kaynaklarını

toplumsal katkı

stratejisi ve birimler

arası dengeyi gözeterek yönetmektedir.

Kurumda toplumsal

katkı kaynaklarının

yeterliliği ve çeşitliliği

izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

 • Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer birimler
 • Toplumsal katkı çalışmalarına ayrılan bütçe ve yıllar içinde değişimi
 • Toplumsal katkı kaynaklarının toplumsal katkı stratejisi doğrultusunda yönetildiğini gösteren kanıtlar
 • Toplumsal katkı kaynaklarının çeşitliliği ve yeterliliğinin izlendiğine ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

TOPLUMSAL KATKI

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

Biriminiz, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izleyerek, sürekli olarak iyileştirmekte midir?

Kurumda toplumsal katkı performansı izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

 

Olgunluk Düzeyinizi Belirtiniz: 4

 

 

1

2

3

4

5

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve

Değerlendirilmesi

 

Kurum, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu, dezavantajlı gruplar dahil toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratan toplumsal katkı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal iş birlikleri, çeşitli kamu

kurum ve kuruluşlarına yapılan görevlendirmeler ile kurumun

bünyesinde yer alan birimler aracılığıyla yürütülen eğitim, hizmet,

araştırma,     danışmanlık    vb.    toplumsal    katkı    faaliyetleri

izlenmektedir.     İzleme mekanizma ve süreçleri yerleşik ve

sürdürülebilirdir. İyileştirme adımlarının kanıtları vardır.

Kurumda toplumsal

katkı performansının

izlenmesine ve

değerlendirmesine

yönelik

mekanizmalar bulunmamaktadır.

Kurumda toplumsal

katkı performansının

izlenmesine ve

değerlendirmesine

yönelik ilke, kural ve

göstergeler bulunmaktadır.

Kurumun genelinde

toplumsal katkı

performansını izlenmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan mekanizmalar kullanılmaktadır.

 

 

Kurumda toplumsal

katkı performansı izlenmekte ve paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

 

İçselleştirilmiş,

sistematik,

sürdürülebilir ve

örnek

gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

 

Örnek Kanıtlar

·         Kurumun hedefleriyle uyumlu toplumsal katkı faaliyetleri

·         Toplumsal katkı performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler

·         Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar

·         Paydaş geri bildirimleri

·         Toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

Not: Rapor başlıklarında, alt ölçütlerde veya dereceli değerlendirme anahtarında geçen “Kurum” ifadesinin “Birim” olarak dikkate alınması gerekmektedir.